St. Hallvard Håndballklubb har vedtatt og implementert Norges Idrettsforbunds retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten.

 

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

 

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

 

NIFs har utarbeidet en veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep. Den gir råd til:

 • De som har opplevd seksuell trakassering eller overgrep i idretten.
 • De som har sett eller har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep i idretten.
 • Idrettslag som mottar varsel om seksuell trakassering eller overgrep.

Les hele veilederen her

 

 

Den som utsettes for seksuell trakassering eller seksuelle overgrep

 • Ta kontakt / søk hjelp hos en du stoler på.
 • Kontakt ledelsen i klubben/idrettslaget, eventuelt idrettskretsen, særforbundet eller
  Idrettsforbundet.
 • Kontakt Likestillings- og diskrimineringsombudet, post@LDO.no tlf. 23157300

 

Den som har mistanke om seksuelle overgrep eller seksuell trakassering
For å få et bedre idrettsmiljø og forebygge seksuell trakassering og overgrep, er det viktig at de som utsettes for dette tør å ta opp saken. Dette kan være vanskelig, ikke minst gjelder det for barn og unge. Utøvere som for eksempel utsettes for seksuell trakassering av noen i støtteapparatet kan være redd for represalier eller straff, føle usikkerhet, skam og skyld eller redsel for ikke å bli trodd. Det er derfor viktig å presisere at dersom noen i idretten har mistanke om seksuell trakassering eller seksuelle overgrep bør man varsle om dette, enten man er forelder, del av støtteapparatet eller utøver. For unge utøvere er det ofte lettere å snakke med en annen person enn selv direkte konfrontere den som har en atferd som oppleves som trakassering.

 

Kontaktinformasjon:

Klubbens ledelse

 • Klubbens ledelse finner du her
 • Buskerud idrettskrets Norges idrettsforbund, Schwartz gate 6, 3043 Drammen, tlf: 32 20 82 10
 • Norge Håndballforbund, Sognsveien 75 A (Ullevaal Stadion, Oslo), tlf: 970 02 520